قابل توجه متقاضيان شركت در دوره CPL

شروع دوره شنبه ۰۲/۰۹/۹۸شرایط شرکت در دورهCPL قبولی دانشجو در تمامی امتحانات تک درس و امتحان فاینال مقطع قبلی(تاريخ فاينال دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۷)تاریخ مهلت عقد قرارداد حداکثر تا ۴ شنبه ۹۸/۰۸/۲۹ (فقط براي واجدين شرايط)دانشجوياني كه […]