فیلم آموزشی هواپیمای ایرباس

مجموعه آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس B4 را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید.

فیلم آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس Part 1) – B4 )

فیلم آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس Part 2) – B4 )

فیلم آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس Part 3) – B4 )

فیلم آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس Part 4) – B4 )

فیلم آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس Part 5) – B4 )

فیلم آموزشی سیمولاتور هواپیمای ایرباس Part 6) – B4 )