دوره های آموزشی

در مرکز آموزش خلبانی بوتیا ماهان دوره های آموزشی زیر برگزار می گردد: